STATUT STOWARZYSZENIA ZERO GRAWITACJI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Stowarzyszenie Zero Grawitacji, zwane dalej Stowarzyszeniem,  jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1.    Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 5

1.    Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, proporca i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1.    Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub przynależność taka sprzyja realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza przede wszystkim osoby uprawiające sporty wysokościowe – skoki oraz wspinaczkę.

§ 9

Stowarzyszenie zostaje powołane i działa w celu:
1.    promocji i popularyzacji wszelkich przejawów aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem sportów wysokościowych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki przede wszystkim w takich dziedzinach jak: skoki na linach, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, baloniarstwo, wspinaczka klasyczna, wspinaczka lodowa, wspinaczka dry-tool, bouldering.
2.    szeroko pojętego rozwoju sportów wysokościowych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki, a w tym:
a.    ułatwianie członkom Stowarzyszenia prowadzenia działalności skoczkowej oraz wspinaczkowej oraz organizowanie tejże działalności na terenie Polski oraz poza jej granicami,
b.    szkolenie członków Stowarzyszenia i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie koniecznym do uprawiania przez nich ww. dyscyplin,
c.    inicjowania i kreowania działań społecznych w dziedzinie sportów wysokościowych,
d.    inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju oraz powstawania i modernizacji infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej wspierającej sporty wysokościowe,
e.    integracji środowisk i osób w zakresie rozwoju sportów wysokościowych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki.
3.    aktywizacji młodzieży do działań na rzecz aktywnych form spędzania czasu.
4.    ułatwiania dostępu dla młodzieży do wysokościowych form rekreacji, które ze względu na swoją innowacyjność leżą często poza jej zasięgiem organizacyjnym i finansowym, poprzez:
a.    pomoc organizacyjną,
b.    pozyskiwanie źródeł finansowania,
c.    kształcenie, edukację, szkolenia.
5.    propagowania i rozwoju integracyjnych form sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, kierowanych do każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny.

§ 10

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

1.    współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
2.    współpracuje z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju sportów wysokościowych oraz innych form aktywnego wypoczynku,
3.    prowadzi i wspiera akcje promocyjne na rzecz aktywnego wypoczynku,
4.    prowadzi badania marketingowe oraz ich analizy w zakresie sportów wysokościowych oraz innych form aktywnego wypoczynku,
5.    doskonali kadry w dziedzinie instruktażu i obsługi działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
6.    prowadzi bank szeroko pojętej informacji na temat działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
7.    inspiruje, organizuje, wspiera oraz realizuje działania budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
8.    uzgadnia i współtworzy kalendarze imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
9.    wspomaga i organizuje imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
10.    wspomaga i organizuje spotkania, wystawy, seminaria, szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia są członkowie:

1.    Juniorzy,
2.    Zwyczajni,
3.    Wspierający,
4.    Honorowi.

§ 12

1.    Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, jest zainteresowana czynnym uprawianiem skoków lub wspinaczki, złożyła pisemną deklarację podpisaną przez 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (jako wprowadzających), zapłaciła wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem Zwyczajnym zostaje również Członek Junior po ukończeniu 16 roku życia.
2.    Członkiem Juniorem może zostać także każda osoba fizyczna, poniżej 16 lat, która jest zainteresowana czynnym uprawianiem skoków lub wspinaczki, złożyła pisemną deklarację podpisaną przez 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (jako wprowadzających), przedstawiła pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wstąpienie do Stowarzyszenia, zapłaciła wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Członkiem Wspierającym może być każdy sympatyk Stowarzyszenia, który złoży pisemną deklarację, zapłaci wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia. Mogą to być osoby fizyczne, a także prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Stowarzyszenia i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
4.    Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu jego celów. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.
5.    Członkowie założyciele stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1.    nosić emblemat Stowarzyszenia.
2.    posiadać legitymację Stowarzyszenia.
3.    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
4.    współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.
5.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
6.    korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:

1.    uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2.    wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu,
3.    popularyzacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz,
4.    terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
5.    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Juniorzy mają prawo:
1.    nosić emblemat Stowarzyszenia,
2.    posiadać legitymację Stowarzyszenia,
3.    uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
4.    współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.
5.    korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności  Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie Juniorzy zobowiązani są do:

1.    uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2.    popularyzacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz,
3.    terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
4.    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi mają prawo do:
1.    uczestnictwa bezpośrednio lub – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi  poprzez swoich przedstawicieli w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa do głosowania,
2.    zgłaszania do Zarządu Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i funkcjonowania Stowarzyszenia, ,
3.    współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji,
4.    współorganizowania imprez i zawodów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie.

UTRATA CZŁONKOSTWA

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1.    dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2.    śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną,
3.    skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów w przypadku:
a.    prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b.    nie wypełniania obowiązków statutowych oraz nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c.    działania na szkodę Stowarzyszenia,
d.    zalegania z płaceniem składek członkowskich za okres dłuższy niż do 31 marca za dany rok kalendarzowy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
e.    prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego,
4.    likwidacji Stowarzyszenia.
5.    osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym zakresie jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE

§ 19

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
a.    Walne Zebranie Członków,
b.    Zarząd,
c.    Komisja Rewizyjna,
d.    Sąd Koleżeński.
2.    Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.
3.    Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1.    W razie zmniejszenia składu władz, o których mowa w § 19 ust.1 lit. b-d podczas trwania kadencji, z powodu ustąpienia członka bądź innych okoliczności, uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia może nastąpić w drodze dokooptowania Członka Zwyczajnego w następujący sposób:
a.    do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie uchwałą Zarządu,
b.    do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie uchwałą Komisji.
2.    Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2.    Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd.
3.    Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczym co najmniej raz w roku kalendarzowym, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze co dwa lata.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
5.    O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem poprzez równoczesne użycie dwóch z poniższych sposobów:
a.    list pocztowy na adres zamieszkania, za potwierdzeniem odbioru,
b.    ogłoszenie na klubowej tablicy ogłoszeń,
c.    ogłoszenie w klubowej stronie internetowej,
d.    e-mail wysłany do Członków Stowarzyszenia (na adres e-mail wskazany Zarządowi przez poszczególnych Członków),
e.    ogłoszenie w lokalnej prasie.
6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności:
a.    w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,
b.    w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
7.    Głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych przypadkach jest jawne.
8.    Głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym i honorowym.

§ 22

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a.    uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania oraz podejmowanie uchwał
b.    ustalanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych,
c.    uchwalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej pobierania,
d.    uchwalanie budżetu,
e.    wskazywanie źródeł pozyskiwania środków na bieżącą działalność,
f.    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
g.    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
h.    podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium udzielanego ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i.    podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
j.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k.    wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa, Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,
l.    wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
m.    rozpatrywanie wniesionych przez członków skarg, wniosków oraz odwołań od uchwał organów statutowych,
n.    podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i  Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
2.    Walne Zebranie może odwoływać poszczególnych Członków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji. Może również zmienić cały skład danego organu.

ZARZĄD I PREZES

§ 23

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie.
2.    Prezesa wybiera się w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
3.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród swoich członków Wiceprezesa Sekretarza i Skarbnika.
4.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

1.    Do kompetencji Zarządu należy:
a.    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,,
c.    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d.    współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
e.    uchwalanie okresowych planów działania i projektu preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
f.    powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych o charakterze doradczym,
g.    przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, prowadzenie ich aktualnej ewidencji,
h.    zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawach tego wymagających, szczególnie w sprawach dotyczących odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia (skreślenia, zawieszenia w prawach członkowskich),
i.    określanie wzorów deklaracji członkowskich i innych klubowych dokumentów wewnętrznych,
j.    zbieranie składek członkowskich,
k.    tworzenie regulaminów korzystania z obiektów klubowych i użytkowania sprzętu klubowego przez jego członków,
l.    ubezpieczanie działalności Stowarzyszenia od odpowiedzialności cywilnej,
m.    nadzór nad ubezpieczaniem się członków Stowarzyszenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
n.    organizowanie różnych form szkolenia członków Stowarzyszenia celem podnoszenia ich kwalifikacji wysokościowych i bezpieczeństwa działania,
o.    prowadzenie działalności informacyjnej o działalności Stowarzyszenia i aktualizowanie strony internetowej Stowarzyszenia,
p.    składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
q.    nadzór nad stanem i estetyką lokalu klubowego i innych obiektów użytkowanych przez Stowarzyszenie.

§ 25

1.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

1.    Członek Zarządu może być zawieszony przez Zarząd w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje wyznaczonych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd jednomyślnie, z wykluczeniem z głosowania osoby, której uchwała dotyczy.
3.    Zawieszony członek Zarządu ma prawo, w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu, odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4.    Treść uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia powinna być niezwłocznie wywieszana na klubowej tablicy ogłoszeń lub opublikowana na klubowej stronie internetowej.
5.    Protokoły z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia mogą być udostępnione do wglądu każdemu członkowi Stowarzyszenia.
6.    Konieczność wyboru Zarządu Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a.    upływu 2 letniej kadencji,
b.    odrzucenia sprawozdania Zarządu przez Walne Zebranie Sprawozdawcze,
c.    rezygnacji wszystkich członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1.    Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie.
3.    Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
4.    Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu ani członka Sądu Koleżeńskiego.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być też osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Bieżące kontrolowanie zgodności działalności Stowarzyszenia z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu.
2.    Kontrola, co najmniej jeden raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia.
3.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi przyjęcia sprawozdania Zarządu albo absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4.    Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
5.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29

1.    Członek Komisji Rewizyjnej może być przez Komisję Rewizyjną zawieszony
w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna jednomyślnie, z wykluczeniem z głosowania osoby, której uchwała dotyczy.
3.    Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4.    Konieczność wyboru Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
a.    upływu 2 letniej kadencji, rezygnacji lub odwołania wszystkich członków Komisji Rewizyjnej

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1.    Sąd Koleżeński Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia oceniającym przypadki naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub uchwał władz Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia.
2.    Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4.    Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5.    Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z funkcją członka Zarządu
i członka Komisji Rewizyjnej.
6.    Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia.
7.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni po jego otrzymaniu.
8.    Pisemny wniosek z uzasadnieniem o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński może złożyć: Zarząd, Komisja Rewizyjna lub poszczególni członkowie Stowarzyszenia.
9.    Jeżeli wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, jest on wyłączony z prac sądu, a w jego miejsce Walne Zebranie wybiera zastępcę na czas prowadzenia postępowania i wydania orzeczenia.
10.    Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
a.    upomnienie,
b.    nagana,
c.    wniosek o zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 12 miesięcy,
d.    wniosek o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
11.    Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zawierające wniosek o zawieszenie lub skreślenie członka Stowarzyszenia przekazywane jest do Zarządu, który działa dalej zgodniez własnymi kompetencjami.
12.    Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wywieszeniu na klubowej tablicy ogłoszeń lub opublikowaniu na klubowej stronie internetowej.

Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 31

1.    Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Działalność finansowa Stowarzyszenia jest jawna.
3.    Przychodami Stowarzyszenia są:
a.    wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
b.    środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych,
c.    dotacje i subwencje,
d.    środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
e.    wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
f.    dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
g.    środki trwałe,
h.    nieruchomości
4.    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane przychody wymienione w §31 ust. 3 mogą być przeznaczone wyłącznie na jego statutową działalność.
5.    Stowarzyszenie może posiadać majątek własny w postaci sprzętu alpinistycznego, turystycznego oraz innych urządzeń szkoleniowych lub turystycznych, sprzętu audiowizualnego, fotograficzno-filmowego a także wyposażenia lokalu klubowego oraz innych składników majątkowych, niezbędnych do statutowej działalności Stowarzyszenia, zakupionych ze środków własnych bądź przekazanych na własność albo użytkowanie przez inne organizacje.

§ 32

1.    Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd.
2.   Dla składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd, w tym do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych – wymagane jest współdziałanie 2/3 członków Zarządu.

§ 33

1.    Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział VI
BIURO

§ 34

1.    W celu właściwego wykonywania zadań przez Zarząd Stowarzyszenie może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej „Biurem”.
2.    Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.

§ 35

1.    Biurem kieruje Dyrektor.
2.    Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
3.    Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.
4.    Zasady wynagradzania pracowników Biura oraz przeliczania wydatków ustala Zarząd.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

1.    Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38

1.    W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera pięcioosobową komisję likwidacyjną. Członkami komisji likwidacyjnej są trzej członkowie Zarządu i dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej.
2.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3.    Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.